صفحه اصلی » اختلالات خلقی » اختلال خلقی ناشی از مواد

اختلال خلقی ناشی از مواد

معیارهای تشخیصی در روانشناسی بالینی و روانپزشکی
بر اساس D S M IV TM   و I C D 9
۴-اختلالات مربوط به مصرف مواد
۴ – (Substance- Related Disorders (175
۱
اختلالات مربوط به الکل
 
ALCOHOL-RELATED DISORDERS (194)
۲
اختلالات مصرف الکل
 
Alcohol Use Disorders
۳
وابستگی الکل
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای مستی (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، ۲- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت ۳- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود ۴- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده ۵- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن ۶- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده ۷- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Alcohol dependence (195)
۳۰۳٫۹۰
۴
سو, مصرف الکل
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود  ۲- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی ۳- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد ۴- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید مسائل خانوادگی و بین فردی
Alcohol Abuse (196)
۳۰۵٫۰۰
۵
اختلالات ناشی از الکل
 
Alcohol-Induced Disorders
۶
مسمومیت الکل (مستی)
A-مصرف اخیر الکل B-تغییر رفتار (مثل پرخاشکری ،رفتار نامناسب جنسی ، بی ثباتی خلقی ،اشکال در قضاوت ،اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف الکل ظاهر میشود C-چند تا از نشانه های زیر که پس از مصرف ظاهر می شود مثل راه رفتن بی ثبات ،تکلم مختل ،،ناهماهنگی حرکتی ،نیستاکموس،اختلال حافظه ،اختلال توجه ،اختلال تمرکز ،بهت یا اغما D-علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست
Alcohol Intoxication (196)
۳۰۳٫۰۰
۷
ترک الکل
A-قطع مصرف برای کسی که مصرف زیاد و طولانی داشته B-چند تا از علایم زیر بعد از قطع ظاهر میشوند :بیش فعالی اتونومیک (مثل ضربان نبض زیاد ،تعریق ) لرزش دست و افزایش لرزش ،تهوع و استفراغ ،بی خوابی ، توهم یا خطای حسی ، اضطراب ،تحرک روانی حرکتی ،تشنج C-علایم موجب اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی می گردد D-مسائل ناشی از اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتری نیست .
Alcohol Withdrawal(197)
۲۹۱٫۸
۸
دلیریوم مسمومیت الکلی
دلیریوم ضمن مسمومیت
Alcohol Intoxication Delirium(129)
۲۹۱٫۰
۹
دلیریوم ترک الکلی
دلیریوم ضمن ترک
Alcohol Withdrawal Delirium(129)
۲۹۱٫۰
۱۰
دمانس مداوم الکلی
دمانس مستمر ناشی از الکل
Alcohol-Induced Persisting Dementia 9152)
۲۹۱٫۲
۱۱
اختلالات نسیانی مداوم الکلی
اختلالات حافظه مستمر ناشی ازالکل
Alcohol-Induced Persisting Amnestic Disorder (161)
۲۹۱٫۱
۱۲
اختلال پسیکوتیک مربوط به الکل
سایکوز ناشی از الکل
Alcohol-Induced Psychotic Disorder (310)
۲۹۱٫x
۱۳
اختلال پسیکوتیک مربوط به الکل باهذیان 
سایکوز مربوط به الکل با هذیان
With Delusion
۱۴
اختلال پسیکوتیک مربوط به الکل با توهم
سایکوز مربوط به الکل با توهم
With Hallucination
۱۵
اختلالات خلقی مربوط به الکل
اختلال خلقی مربوط به الکل
Alcohol-Induced Mood Disorder (370)
۲۹۱٫۸
۱۶
اختلالات اضطرابی مربوط به الکل
اختلال اضطرابی ناشی از الکل
Alcohol-Induced Anxiety Disorder (439)
۲۹۱٫۸
۱۷
اختلالات کنشی جنسی مربوط به الکل
اختلالات کنش جنسی ناشی از الکل
Alcohol-Induced Sexual Dysfunction (519)
۲۹۱٫۸
۱۸
اختلالات خواب مربوط به الکل
اختلالات خواب ناشی از الکل
Alcohol-Induced Sleep Disorder (601)
۲۹۱٫۸
۱۹
اختلالات مربوط به الکل که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به الکل اما ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Alcohol-Related Disorder NOS(204)
۲۹۱٫۹
۲۰
اختلالات مربوط آمفتامین (یا مواد وابسته )
 
AMPHETAMINE(OR AMPHETAMINE-LIKE)-RELATED DISORDERS (204)
۲۱
اختلال مصرف آمفتامین 
 
Amphetamine Use Disorder
 
۲۲
وابستکی به آمفتامین
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، ۲- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت ۳- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود ۴- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده ۵- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن ۶- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده ۷- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Amphetamine Dependence (206)
۳۰۴٫۴۰
۲۳
سو, مصرف آمفتامین
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود  ۲- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی ۳- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد ۴- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید مسائل خانوادگی و بین فردی
Amphetamine Abuse (206)
۳۰۵٫۷۰
۲۴
اختلالات ناشی از آمفتامین
 
Amphetamine Induced Disorders
 
۲۵
مسمومیت (مستی و نشئگی )با آمفتامین(یا مواد وابسته )
A-مصرف اخیر ماده B-تغییر غیر انطباقی رفتاری (مثل نشئه ، کندی عاطفه ،پرخاشکری ،تغیرات در مردم آمیزی ، بی ثباتی خلقی ،اشکال در قضاوت ،اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف ظاهر میشود C-چند تا از نشانه های زیر که پس از مصرف ظاهر می شود مثل تاکیکاردی ،برادیکاردی ،اتساع مردمک ،تغیرات فشار ،تعریق یا سرماسرما شدن ،تهوع و استفراغ،کاهش وزن ، کندی روانی حرکتی ،ضعف عضلانی ،آریتمی قلبی،تشنج ،دیستونی ،دیسکینزی،اغما ،توهم D-علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست .
Amphetamine Intoxication (207)
.۲۹۲٫۸۹
۲۶
ترک آمفتامین(یا مواد وابسته )
A-قطع مصرف برای کسی که مصرف زیاد و طولانی داشته B-خلق پایین وچند تا از علایم زیر بعد از قطع ظاهر می شوند :احساس خفگی، رویاهای ناخوشایند و روشن ،بیخوابی ،پرخوابی ،افزایش اشتها ،کندی یا تحرک روانی حرکتی C-علایم موجب اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی می گردد D-مسائل ناشی از اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتری نیست .
Amphetamine Withdrawal (208)
۲۹۲٫۰
۲۷
دلیریوم مسمومیت آمفتامین(یا مواد وابسته )
دلیریوم مسمومیت با آمفتامین
Amphetamine Intoxication Delirium (129)
۲۹۲٫۸۱
۲۸
اختلال پسیکوتیک آمفتامین(یا مواد وابسته )
سایکوز ناشی از آمفتامین
Amphetamine-Induced Psychotic Disorder (310)
۲۹۲٫xx
۲۹
اختلال پسیکوتیک آمفتامین(یا مواد وابسته )با هذیان
با هذیان
With Delusions
.۱۱
۳۰
اختلال سایکوتیک آمفتامین(یا مواد وابسته )با توهم
با توهم
With Hallucinations
.۱۲
۳۱
اختلال خلقی آمفتامین(یا مواد وابسته )
اختلالات خلقی ناشی از آمفتامین
Amphetamine-Induced Mood Disorder (370)
۲۹۲٫۸۴
۳۲
اختلال اضطرابی آمفتامین(یا مواد وابسته )
اختلال اضطرابی ناشی از آمفتامین
Amphetamine-Induced Anxiety Disorder (439)
۲۹۲٫۸۹
۳۳
اختلال کنشی جنسی آمفتامین(یا مواد وابسته )
اختلال در عملکرد جنسی ناشی از آمفتامین
Amphetamine-Induced Sexual Dysfunction (519)
۲۹۲٫۸۹
۳۴
اختلال خواب آمفتامین(یا مواد وابسته )
اختلال خواب ناشی از آمفتامین
Amphetamine-Induced Sleep Disorder (601)
۲۹۲٫۸۹
۳۵
اختلال مصرف آمفتامین(یا مواد وابسته ) که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به آمفتامین اما ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Amphetamine-Related Disorder NOS (211)
۲۹۲٫۹
۳۶
اختلالات مربوط کافئین
 
CAFFEINE-RELATED DISORDERS (212)
۳۷
اختلالات ناشی از کافئین
 
CAFFEINE- Induced DISORDERS
۳۸
مسمومیت (نشئگی یا مستی)با کافئین
A– مصرف اخیر کافئین بیش از ۲۵۰ میلی لیتر ( بیش از دو سه فنجان قهوه دم کرده )
B– ظاهر شدن حد اقل ۵ تا از علایم زیر پس از مصرف: بیقراری ،عصبانیت ، تحرک ، بیخوابی ، برافروختگی ، دفع زیاد ادرار ،پیچ عضلانی ، تکلم شاخه به شاخه ،آریتمی قلبی یا تاکیکاردی ، گاهی خستگی ناپذیری ،تحرک روانی حرکتی C– علایم فوق باعث اختلال عملکرد تحصیلی ،اجتماعی ،شغلی میگردد D– مسائل ناشی از اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگرتوضیح بهتری نیست .
Caffeine Intoxication (212)
۳۰۵٫۹۰
۳۹
اختلال اضطراب کافئین
اضطراب ناشی از کافئین
Caffeine-Induced Anxiety Disorder (439)
۲۹۲٫۸۹
۴۰
اختلال خواب کافئین
اختلال خواب ناشی از کافئین
Caffeine-Induced Sleep Disorder (601)
۲۹۲٫۸۹
۴۱
اختلال مصرف کافئین که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به کافئین اما ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Caffeine-Related Disorder NOS (215)
۲۹۲٫۹
۴۲
اختلالات مربوط به حشیش
 
CANNABIS-RELATED DISORDERS(215)
۴۳
اختلالات مصرف حشیش
 
Cannabis Use Disorders
 
۴۴
وابستگی به حشیش
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، ۲- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت ۳- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود ۴- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده ۵- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن ۶- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده ۷- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Cannabis Dependence (216)
۳۰۴٫۳۰
۴۵
سوء مصرف حشیش
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود  ۲- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی ۳- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد ۴- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید مسائل خانوادگی و بین فردی
Cannabis Abuse (217)
۳۰۵٫۲۰
۴۶
اختلالات ناشی از حشیش
 
Cannabis Induced Disorders
 
۴۷
مسمومیت (نشئگی ) با حشیش
A– مصرف اخیر ماده B-تغییر غیر انطباقی رفتاری (مثل نشئه ، احساس کندی زمان ، پرخاشکری ،تغیرات در مردم آمیزی ، بی ثباتی خلقی ،اشکال در قضاوت ،اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف ظاهر میشود C-حد اقل دو تا از نشانه های زیر که پس از مصرف ظاهر می شود مثل : تاکیکاردی ،پرخونی چشم ،افزایش اشتها ، توهم ، خطاهای حسیD-علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست .
Cannabis Intoxication (217)
۲۹۲٫۸۹
۴۸
دلیریوم مسمومیت با حشیش
دلیریوم مسمومیت (مستی و نشئه گی ) حشیش
Cannabis Intoxication Delirium (129)
۲۹۲٫۸۱
۴۹
اختلال اضطرابی حشیش
اختلال اضطرابی ناشی از حشیش
Cannabis-Induced Anxiety Disorder (439)
۲۹۲٫۸۹
۵۰
اختلال مصرف حشیش که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به حشیش که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Cannabis-Related Disorder NOS (221)
۲۹۲٫۹
۵۱
اختلالات مربوط به کوکائین
 
COCAINE-RELATED DISORDERS (221)
۵۲
اختلالات مصرف کوکائین
 
COCAINE-USE DISORDERS
 
۵۳
وابستگی به کوکائین
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، ۲- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت ۳- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود ۴- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده ۵- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن ۶- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده ۷- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Cocaine Dependence (222)
۳۰۴٫۲۰
۵۴
سوء مصرف کوکائین
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود  ۲- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی ۳- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد ۴- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید مسائل خانوادگی و بین فردی
Cocaine Abuse (223)
۳۰۵٫۶۰
۵۵
اختلالات ناشی از کوکائین
 
COCAINE-INDUCED DISORDERS
۵۶
مسمومیت کوکائین
A– مصرف اخیر ماده B-تغییر غیر انطباقی رفتاری (مثل نشئه ، کندی عاطفی ، اضطراب ، پرخاشکری ،تغیرات در مردم آمیزی ، بی ثباتی خلقی ،اشکال در قضاوت ،اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف ظاهر میشود C-حد اقل دو تا از نشانه های زیر که پس از مصرف ظاهر می شود مثل : تاکیکاردی ،یا برادیکاردی ، اتساع مردمک ،تغییرات فشار ، تهوع یا استفراغ ،کاهش وزن ،کندی یا تندی روانی حرکتی ،آریتمی قلبی ،ضعف عضلانی ،کنفوزیون دیسکینزی دیستونی اغما تشنج ،توهم و خطاهای حسی D-علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست .
Cocaine Intoxication (223)
۲۹۲٫۸۹
۵۷
ترک کوکائین
A-قطع مصرف برای کسی که مصرف زیاد و طولانی داشته B-خلق پایین وچند تا از علایم زیر بعد از قطع ظاهر می شوند :احساس خستگی ، خفگی، رویاهای ناخوشایند و روشن ،بیخوابی ،پرخوابی ،افزایش اشتها ،کندی یا تحرک روانی حرکتی C-علایم موجب اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی می گردد D-مسائل ناشی از اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتری نیست .
Cocaine Withdrawal (225)
۲۹۲٫۰
۵۸
دلیریوم مسمومیت کوکائین
دلیریوم مسمومیت کوکائین
Cocaine Intoxication Delirium (129)
۲۹۲٫۸۱
۵۹
اختلال پسیکوتیک کوکائین
سایکوز ناشی از کوکائین
Cocaine-Induced Psychotic Disorder (310)
۲۹۲٫xx
۶۰
اختلال پسیکوتیک کوکائین با هذیان
 با هذیان
With Delusion
.۱۱
۶۱
اختلال پسیکوتیک کوکائین با توهم
با توهم
With Hallucination
.۱۲
۶۲
اختلال خلقی کوکائین
اختلال خلقی ناشی از کوکائین
Cocaine-Induced Mood Disorder (370)
۲۹۲٫۸۴
۶۳
اختلال اضطرابی کوکائین
اضطراب ناشی از کوکائین
Cocaine-Induced Anxiety Disorder (439)
۲۹۲٫۸۹
۶۴
اختلال کنشی جنسی کوکائین
اختلال در عملکرد جنسی ناشی از کوکائین
Cocaine-Induced Sexual Dysfunction (519)
۲۹۲٫۸۹
۶۵
اختلال خواب کوکائین
اختلال خواب ناشی از کوکائین
Cocaine-Induced Sleep Disorder (601)
۲۹۲٫۸۹
۶۶
اختلال مصرف کوکائین که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به کوکائین اما ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Cocaine-Related Disorder NOS (229)
۲۹۲٫۹
۶۷
اختلالات مربوط توهم زاها
 
HALLUCINOGEN-RELATED DISORDERS (229)
۶۸
اختلالات مصرف توهم زاها
 
HALLUCINOGEN-USE DISORDERS
۶۹
وابستگی به توهم زا
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، ۲- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت ۳- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود ۴- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده ۵- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن ۶- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده ۷- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Hallucinogen Dependence (230)
۳۰۴٫۵۰
۷۰
سوء مصرف توهم زا
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود  ۲- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی ۳- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد ۴- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید مسائل خانوادگی و بین فردی
Hallucinogen Abuse(231)
۳۰۵٫۳۰
۷۱
اختلالات ناشی از توهم زاها
 
HALLUCINOGEN-INDUCED DISORDERS
۷۲
مسمومیت (نشئگی)با توهم زا
A– مصرف اخیر ماده B-تغییر غیر انطباقی رفتاری (مثل افسردگی ، یا اضطراب بارز، عقاید انتساب ، ترس از دچار جنون شدن ، پرخاشکری ،تغییرات در مردم آمیزی ،اشکال در قضاوت ،اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف ظاهر میشود C-تغییرات ادراکی در حالت بیداری کامل و هوشیاری روی می دهد مثل مسخ شخصیت مسخ واقعیت توهمات خطاهای حسی D– حد اقل دو تا از نشانه های زیر که پس از مصرف ظاهر می شود مثل : تاکیکاردی ،یا برادیکاردی ، اتساع مردمک ،آریتمی قلبی ،تعریق،تاری دید ،لرزش ،ناهماهنگی حرکتی   E-علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست .
Hallucinogen Intoxication (232)
۲۹۲٫۸۹
۷۳
اختلالات ادراکی مستمر مواد توهم زا
A-تجربه مجدد علایم ادراکی که ضمن مسمومیت تجربه شده اند در پی قطع مصرف همان ماده ( مثل توهمات ، خطاهای حسی ،جرقه های نورانی تغییر رنگها )B– علایم موجب اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی می گردد C-مسائل ناشی از اختلال طبی کلی مثل ضایعات تشریعی، عفونت مغز ، و صرع های بصری نبوده و اختلال روانی دیگری مثل دلیریوم ، دمانس ، اسکیزوفرنی توضیح بهتری نیست
Hallucinogen Persisting Perception Disorder (flashbacks)(233)
۲۹۲٫۸۹
۷۴
اختلال پسیکوتیک توهم زا با هذیان
با هذیان
With Delusion
.۱۱
۷۵
اختلال پسیکوتیک توهم زا با توهم
با توهم
With Hallucination
.۱۲
۷۶
اختلال خلقی توهم زا
اختلال خلقی ناشی از توهم زاها
Hallucination-Induced Mood Disorder (370)
۲۹۲٫۸۴
۷۷
اختلال اضطرابی توهم زا
اختلال اضطرابی ناشی از توهم زاها
Hallucinogen-Induced Anxiety Disorder (439)
۲۹۲٫۸۹
۷۸
اختلال مصرف توهم زاکه به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به توهم زاها اما ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Hallucinohen-Related Disorder NOS(236)
۲۹۲٫۹
۷۹
اختلالات مصرف مواد استنشاقی
 
INHALANT-RELATED DISORDERS
۸۰
وابستگی به مواد استنشاقی
 
INHALANT-USE DISORDERS
۸۱
وابستگی مواد استنشاقی
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، ۲- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت ۳- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود ۴- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده ۵- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن ۶- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده ۷- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Inhalat Dependence (238)
۳۰۴٫۶۰
۸۲
سوء مصرف مواد استنشاقی
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود  ۲- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی ۳- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد ۴- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید مسائل خانوادگی و بین فردی
Inhalant Abuse (238)
۳۰۵٫۹۰
۸۳
ترک مواد استنشاقی
 
INHALANT Induced Disorder
۸۴
مسمومیت با مواد استنشاقی
A– مصرف زیاد اخیر ، یا مواجهه کوتاه مدت ، یا دوز بالا با مواد استنشاقی فرار B-تغییر غیر انطباقی رفتاری (مثل ستیزه جویی ، تهاجم ،بی احساسی ،قضاوت مختل ، اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف ظاهر میشود C– حد اقل دو تا از نشانه های زیر که پس از مصرف ظاهر می شود مثل : احساس سرگیجه ، نیستاکموس ، ناهماهنگی حرکتی ، تکلم مختل ، راه رفتن بی ثبات ، بیحالی ،رفلکس کند ، کندی روانی حرکتی ،لرزش ، ضعف عضلانی ، دوبینی یا تاری دید ،بهت یا اغما ،نشئه    D-علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست .
Inhalant Intoxication (239)
۲۹۲٫۸۹
۸۵
دلیریوم مسمومیت با مواد استنشاقی
دلیریوم
Inhalant Intoxication Delirium (129)
۲۹۲٫۸۱
۸۶
دمانس مستمر مواد استنشاقی
دمانس مستمر
Inhalant-Induced Persisting Dementia (152)
۲۹۲٫۸۲
۸۷
اختلال پسیکوتیک مواد استنشاقی
اختلال سایکوتیک
Inhalant-Induced Psychotic Disorder (310)
۲۹۲٫xx
۸۸
اختلال پسیکوتیک مواد استنشاقی با هذیان
با هذیان
With Delution
.۱۱
۸۹
اختلال پسیکوتیک مواد استنشاقی با توهم
با توهم
With Hallucination
.۱۲
۹۰
اختلال خلقی مواد استنشاقی
اختلال خلقی ناشی از مواد استنشاقی
Inhalant-Induced Mood Disorder (370)
۲۹۲٫۸۴
۹۱
اختلال اضطرابی مواد استنشاقی
اختلال اضطراب ناشی از مواد استنشاقی
Inhalant-Induced Anxiety Disorder (439)
۲۹۲٫۸۹
۹۲
اختلال مصرف مواد استنشاقی که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به مواد استنشاقی که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Inhalant-Related Disorder NOS(242)
۲۹۲٫۹
۹۳
اختلالات مربوط به نیکوتین
 
NICOTINE-RELATED DISORDERS
۹۴
اختلالات مصرف نیکوتین
 
Nicotine Use Disorder
 
۹۵
وابستگی به نیکوتین
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، ۲- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت ۳- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود ۴- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده ۵- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن ۶- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده ۷- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Nicotine Dependence (243)
۳۰۵٫۱۰
۹۶
اختلال ناشی از نیکوتین
 
Nicotine Induced Disorder
 
۹۷
ترک نیکوتین
A-مصرف روزانه نیکوتین حد اقل بمدت چندین هفته B– قطع مصرف یا کاهش آن برای کسی که مصرف زیاد و طولانی داشته با حد اقل ۴ تا از علامت زیر : خلق پایین ، بیخوابی ، تحریک پذیری ، خشم ،احساس ناکامی ،اضطراب ، بیقراری ، اشکال در تمرکز ،کاهش ضربان قلب ،افزایش اشتها ، C-علایم موجب اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی می گردد D-مسائل ناشی از اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتری نیست .
Nicotine Withdrawal (244)
۲۹۲٫۰
۹۸
اختلال مربوط به نیکوتین که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به نیکوتین که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Nicotine-Related Disorder NOS(247)
۲۹۲٫۹
۹۹
اختلالات مربوط به مواد افیونی
 
OPIOID-RELATED DISORDERS
۱۰۰
اختلالات مصرف مواد افیونی
 
Opioid Use Disorders
 
۱۰۱
وابستگی به مواد افیونی (تریاک)
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، ۲- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت ۳- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود ۴- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده ۵- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن ۶- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده ۷- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Opioid Dependence (248)
۳۰۴٫۰۰
۱۰۲
سوء مصرف مواد افیونی (تریاک)
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود  ۲- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی ۳- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد ۴- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید مسائل خانوادگی و بین فردی
Opioid Abuse(249)
۳۰۵٫۵۰
۱۰۳
اختلال ناشی از مواد افیونی
 
Opioid-Induced Disorders
 
۱۰۴
مسمومیت مواد افیونی (تریاک)
A– مصرف اخیر مواد افیونی B-تغییر غیر انطباقی رفتاری (مثل نشئه اولیه ،و در پی آن بیحالی ، ،بی احساسی ، تحریک یا کندی روانی حرکتی ، قضاوت مختل ، اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف ظاهر میشود C– انقباض مردمک (یا اتساع مردمک بدلیل آنوکسی ناشی از مسمومیت شدید ) و یک یا بیشتر از نشانه های زیر که پس از مصرف ظاهر می شود مثل : خواب آلودگی یا اغماء ، تکلم مختل ، اختلال توجه یا حافظه   D– علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست .
Opioid Intoxication (249)
۲۹۲٫۸۹
۱۰۵
ترک مواد افیونی (تریاک)
A-قطع یا کاهش مصرف برای کسی که مصرف زیاد و طولانی داشته B– سه تا یا بیشتر از علایم زیر: خلق پایین ،تهوع و استفراغ ، دردهای عضلانی ، آبریزش از چشم و بینی ، اتساع مردمک و سیخ شدن موها و یا تعریق ،اسهال ، خمیازه ،بیخوابی ،تب C-علایم موجب اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی می گردد D-مسائل ناشی از اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتری نیست .
Opioid Withdrawal (250)
۲۹۲٫۰
۱۰۶
دلیریوم مواد افیونی
دلیریوم مسمومیت تریاک
Opioid Intoxication Delirium(129)
۲۹۲٫۸۱
۱۰۷
اختلال پسیکوتیک مواد افیونی
سایکوز ناشی از مواد افیونی
Opioid-Induced Psychotic Disorder(310)
۲۹۲٫xx
۱۰۸
اختلال پسیکوتیک مواد افیونی با هذیان
با هذیان
With Delution
.۱۱
۱۰۹
اختلال پسیکوتیک مواد افیونی با توهم
با توهم
With Hallucination
.۱۲
۱۱۰
اختلال خلقی مواد افیونی
اختلالات خلقی ناشی از مواد افیونی
Opioid-Induced Mood Disorder (370)
۲۹۲٫۸۴
۱۱۱
اختلال کنش جنسی مواد افیونی
اختلال عملکرد جنسی ناشی از مواد افیونی
Opioid-Induced                                     Sexual Dysfunction (519)
۲۹۲٫۸۹
۱۱۲
اختلال خواب مواد افیونی
اختلال خواب ناشی از مواد افیونی
Opioid-Induced Sleep Disorder (601)
۲۹۲٫۸۹
۱۱۳
اختلال مصرف مواد افیونی که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به تریاک که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Opioid-Related Disorder NOS(255)
۲۹۲٫۹
۱۱۴
اختلالات مربوط به فن سیکلیدین (یا مواد وابسته )
 
PHENCYCLIDINE (OR PHENCYCLIDINE-LIKE)-RELATED DISORDERS(255)
۱۱۵
اختلالات مصرف فن سیکلیدین
 
PHENCYCLIDINE USE DISORDERS
۱۱۶
وابستگی به فن سیکلیدین
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، ۲- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت ۳- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود ۴- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده ۵- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن ۶- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده ۷- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Phencyclidine Dependence (256)
۳۰۴٫۹۰
۱۱۷
سوء مصرف فن سیکلیدین
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود  ۲- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی ۳- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد ۴- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید مسائل خانوادگی و بین فردی
Phencyclidine Abuse(257)
۳۰۵٫۹۰
۱۱۸
اختلالات ناشی از فن سیکلیدین
 
PHENCYCLIDINE INDUCED DISORDERS
۱۱۹
مسمومیت با فن سیکلیدین
A– مصرف اخیر مواد B-تغییر غیر انطباقی رفتاری (مثل ،ستیزه جویی ،تهاجم ،رفتارهای غیر منتظره ، تحریک یا کندی روانی حرکتی ، قضاوت مختل ، اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف ظاهر میشود C– ضمن یک ساعت یا کمتر بعد مصرف دو یا بیشتر از نشانه های زیر ظاهر می شود نیستاکموس ،بالارفتن فشار یا تاکیکاردی ،کرختی یا کاهش حساسیت به درد ، آتاکسی ،دیزآرتری ،انقباض یا سفتی عضلانی ،تشنج یا اغماء ،تشدید بیمارگونه حس شنوایی    D– علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست .
Phencyclidine Intoxication (257)
۲۹۲٫۸۹
۱۲۰
دلیریوم فن سیکلیدین
دلیریوم مسمومیت با فنسیکلیدین
Phencyclidine Intoxication Delirium (129)
۲۹۲٫۸۱
۱۲۱
اختلال پسیکوتیک فن سیکلیدین
سایکوتیک ناشی از فنسیکلیدین
Phencyclidine-Induced Psychotic Disorder (310)
۲۹۲٫xx
۱۲۲
اختلال پسیکوتیک فن سیکلیدین با هذیان
با هذیان
With Delution
.۱۱
۱۲۳
اختلال پسیکوتیک فن سیکلیدین با توهم
با توهم
With Hallucination
.۱۲
۱۲۴
اختلال خلقی فن سیکلیدین
اختلال خلقی ناشی از فنسیکلیدین
Phencyclidine-Induced Mood Disorder (370)
۲۹۲٫۸۴
۱۲۵
اختلال اضطرابی فن سیکلیدین
اضطراب ناشی از فنسیکلیدین
Phencyclidine-induced Anxiety Disorder (439)
۲۹۲٫۸۹
۱۲۶
اختلال مصرف فن سیکلیدین که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به فنسیکلیدین که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Phencyclidine-Related Disorder NOS(261)
۲۹۲٫۹
۱۲۷
اختلالات مربوط به مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
 
SEDATIVE,HYPNOTIC,OR ANXIOLYTIC- RELATED DISORDERS (261)
۱۲۸
اختلالات مصرف مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
 
SEDATIVE,HYPNOTIC,OR ANXIOLYTIC- USE DISORDERS
۱۲۹
 وابستگی به مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، ۲- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت ۳- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود ۴- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده ۵- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن ۶- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده ۷- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Sedative,Hypnotic,or Anxiolytic Dependence(262)
۳۰۴٫۱۰
۱۳۰
سومصرف به مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود  ۲- مصرف تکراری مواد در موقعیتهایی که خطرناک است مثل رانندگی ۳- مسایل قانونی تکراری مربوط به مواد ۴- مصرف مداوم علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن در تشدید  مسائل خانوادگی و بین فردی
Sedative,Hypnotic,or Anxiolytic Abuse(263)
۳۰۵٫۴۰
۱۳۱
اختلالات ناشی از مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
 
SEDATIVE,HYPNOTIC,OR ANXIOLYTIC- INDUCED DISORDERS
۱۳۲
 مسمومیت با مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
A– مصرف اخیر ماده مسکن منوم یا اضطراب زدا B-تغییر غیر انطباقی رفتاری (مثل ،رفتارهای نامتناسب جنسی ، بی ثباتی خلقی ،رفتارهای غیر منتظره ، تحریک یا کندی روانی حرکتی ، قضاوت مختل ، اشکال در عملکرد اجتماعی-شغلی )که پس از مصرف ظاهر میشود C– یک یا چند نشانه به فاصله کوتاهی بعد مصرف ظاهر می شود تکلم مختل ، نیستاکموس ،ناهماهنگی حرکتی ، راه رفتن بی ثبات ،اختلال توجه و حافظه ،بهت یا اغماء D– علایم مربوط به اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتر تشخیص نیست .
Sedative,Hypnotic,or Anxiolytic Intoxication(263)
۲۹۲٫۸۹
۱۳۳
 ترک مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
A– قطع یا کاهش مصرف برای کسی که مصرف زیاد و طولانی داشته B– دو یا بیشتر از علایم زیر: بیش فعالی اتونومیک مثل عرق کردن یا نبض بالا ،تهوع و استفراغ ، بیخوابی ، توهمات و خطاهای حسی اضطراب ، تندی سایکوموتور ، تشنج C-علایم موجب اختلال در عملکرد اجتماعی شغلی می گردد D-مسائل ناشی از اختلال طبی کلی نبوده و اختلال روانی دیگری توضیح بهتری نیست .
Sedative,Hypnotic,or Anxiolytic Withdrawal(264)
۲۹۲٫۰
۱۳۴
دلیریوم مسمومیت مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
دلیریوم مسمومیت با مواد فوق
Sedative,Hypnotic,or Anxiolytic Intoxication Delirium(129)
۲۹۲٫۸۱
۱۳۵
 دلیریوم ترک مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
دلیریوم ترک مواد فوق
Sedativce,Hypnotic,or Anxiolytic Withdrawal Delirium (129)
۲۹۲٫۸۱
۱۳۶
دمانس مستمر ناشی از مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
دمانس ناشی از مواد فوق
Sedativce,Hypnotic,or Anxiolytic Induced Persiting Dementia (152)
۲۹۲٫۸۲
۱۳۷
 سندرم نسیانی مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
سندرم نسیانی ناشی از مواد فوق
Sedativce,Hypnotic,or Anxiolytic Induced Persisting Amnestic Delirium (161)
۲۹۲٫۸۳
۱۳۸
اختلالات پسیکوتیک مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
سایکوز ناشی از مواد فوق
Sedative,Hypnotic,or Anxiolytic-Induced Psychotic Disorder(310)
۲۹۲٫xx
۱۳۹
اختلالات پسیکوتیک مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا با هذیان
با هذیان
With Delution
.۱۱
۱۴۰
 اختلالات پسیکوتیک مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا با توهم
با توهم
With Hallucination
.۱۲
۱۴۱
اختلالات خلقی مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
اختلال خلقی ناشی از مواد فوق
Sedative,Hypnotic-or Anxiolytic- Induced Mood Disorder (370)
۲۹۲٫۸۴
۱۴۲
اختلال اضطرابی مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
اختلال اضطرابی ناشی از مواد فوق
Sedative-Hypnotic-or Anxiolytic-Induced Anxiety Disorder(439)
۲۹۲٫۸۹
۱۴۳
اختلال کنشی جنسی مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
اختلال عملکردی جنسی ناشی از مواد فوق
Sedative-Hypnotic-or Anxiolytic-Induced Sexual Dysfuncation(519)
۲۹۲٫۸۹
۱۴۴
 اختلال خواب مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا
اختلالات خواب ناشی از مواد فوق
Sedative-Hypnotic-or Anxiolytic Induced Sleep Disorder (601)
۲۹۲٫۸۹
۱۴۵
اختلتل مصرف مواد مسکن منوم یا اضطراب زدا که به گونه ای دیگر مشخص نشده است
اختلالات مربوط به مصرف مواد فوق که ملاکهای هیچ یک از انواع خاص را در بر نمی گیرد
Sedative-Hypnotic-or Anxiolytic-Related Disorder NOS(269)
۲۹۲٫۹
۱۴۶
اختلال مربوط مواد چند کانه
 
Polysubstance-Related Disorder
۱۴۷
وابستگی به مواد چندگانه
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، ۲- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت ۳- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود ۴- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده ۵- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن ۶- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده ۷- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Polysubstance Dependence(270)
۳۰۴٫۸۰
۱۴۸
اختلال مربوط به سایر مواد (یا ناشناخته )
 
OTHER(OR UNKNOWN)SUBSTANCE-RELATED DISORDERS(270)
۱۴۹
اختلال مصرف سایر مواد (یا ناشناخته )
 
OTHER(OR UNKNOWN)SUBSTANCE-USE DISORDERS
۱۵۰
وابستگی به مواد دیگر یا ناشناخته
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با چند تا از علایم زیر (حد اقل سه تا )که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- تحمل tolerance بصورت نیاز به مقادیر بالاتر برای نشئه (مسمومیت) ، کاهش مداوم تاثیر مصرف ، ۲- ترک withdrawal بصورت سندرم ترک ، مصرف همان ماده یا مشابه برای جلوگیری از علایم محرومیت ۳- ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه مورد نظر است مصرف میشود ۴- میل دائم و تلاشهای ناموفق دائم برای کاهش یا کنترل مصرف ماده ۵- وقت زیاد در بدست آوردن ماده یا رهایی از آن ۶- کاهش فعالیتهای مهم شغلی اجتماعی تفریحی بخاطر مصرف ماده ۷- ادامه مصرف علارغم آگاهی از مضرات و مشکلات آن
Other (or Unknown) Substance Dependence (176)
۳۰۴٫۹۰
۱۵۱
سوء مصرف مواد دیگر یا ناشناخته
الگوی غیر انطباقی مصرف که به ناراحتی قابل ملاحظه بالینی منجر می شود و با یک یا چند تا از علایم زیر که در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر میکند ۱- مصرف تکراری مواد که به ناتوانی در انجام تعهدات تحصیلی اجتماعی شغلی منجر میشود
Views All Time
Views All Time
Views Today
Views Today

این مطالب را نیز ببینید!

اختلال ملال پیشقاعدگی

سندرم پیش از قاعدگی (اختلال ملال پیش از قاعدگی) دوران بلوغ یکی از مهم‌ترین مراحل …